Gospodarowanie odpadami

OPIS PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI

Firma PPHU MARLESZ zajmuje się produkcją drutów, gwoździ i siatek stalowych.

Technologia produkcji polega na mechanicznym przeciąganiu drutów stalowych, wytwarzaniu gwoździ i siatek. Maszyny uczestniczące w procesie produkcji posiadają zamknięte obiegi chłodzenia i smarowania olejami silnikowymi i smarowymi.

1. Kod 13 02 08 * Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

Maszyny smarowane i chłodzone są olejem. Beczki z olejem przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu. Po odpowiednim czasie pracy oleju w maszynie pracownik obsługujący wypompowuje go ręcznie do zamkniętych beczek .Opisane beczki z odpadem składowane są w zamkniętych pomieszczeniach gospodarczych.

W okresach 3-6 m-cy odbierane są własnym środkiem transportu przez Firmę zajmującą się odzyskiem / utylizacją olejów.

2. Kod 16 02 13 * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 /świetlówki

Hale produkcyjne, pomieszczenia biurowe, gospodarcze itp. oświetlane są częściowo lampami / świetlówkami. Świetlówki zakładane są i wymieniane przez pracownika Firmy MARLESZ posiadającego stosowne uprawnienia SEP.

Zużyte świetlówki pakowane są w kartonowe opakowania odzyskiwane podczas rozpakowywania i przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym. W okresach półrocznych odbierane są do utylizacji transportem własnym Firmy utylizacyjnej.

3. Kod 03 01 05 Trociny , wióry, ścinki, drewno, itp.

Proces produkcji gwoździ w końcowym jego etapie wymaga zastosowania trocin z drzew liściastych . Gwoździe polerowane są w bębnach polerowniczych z zastosowaniem trocin, które mają na celu usunięcie z ich powierzchni zanieczyszczeń i brudu.

Zabrudzone trociny zbierane są przez pracownika do zamkniętych metalowych beczek i do chwili odbioru przez Firmę odbierającą przechowywane są w pomieszczeniu gospodarczym.

4. Kod 10 02 10 Zgorzelina walcownicza.

Odpadem powstającym na etapie produkcji drutu jest zgorzelina walcownicza. Jest to odpad stalowy równoznaczny ze złomem stalowym. Zgorzelina zbierana jest po zakończeniu pracy przez pracownika do beczek stalowych i w okresach 3-6 m-cy odbierana transportem Firmy odbierającej złom stalowy.

5. Kod 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury.

Gwoździe jako gotowy wyrób pakowane są w opakowania kartonowe o masie 5,0-20,0 kg. Powstałe odpady z opakowań tekturowych zbierane są przez pracowników pakowni i magazynu do paletoskrzyń i przekazywane jako makulatura Firmie zajmującej się skupem surowców wtórnych.

6. Kod 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

W Firmie MARLESZ stosowane są szmaty do wycierania tzw. czyściwo używane do wycierania rąk z oleju i celów porządkowych oraz drelichowe rękawice ochronne. Po wykorzystaniu / zanieczyszczeniu / pracownik odkłada je do stalowych beczek znajdujących się na hali produkcyjnej. Po zapełnieniu beczki przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu magazynowym do chwili odbioru przez Firmę utylizacyjną

7. Kod 17 04 05 Żelazo i stal.

Odpad produkcyjny powstały w trakcie przerobu drutu czyli złom stalowy tj. np. odcinki drutów gromadzony jest przez pracowników obsługujących maszyny w pojemniki metalowe. Po zapełnieniu przewożone są do Filii Zakładu do Dąbrowy Górniczej gdzie zgniatane są w maszynie prasującej na kształt klocków i  odkładane na pole odkładcze złomu. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości transportem własnym dostarczane są do skupu surowców wtórnych.

8. Kod 12 01 99 Inne nie wymienione odpady /gradowina stalowa

W procesie produkcji gwoździ na maszynach gwoździarskich powstaje odpad stalowy tj. gradowina odcinana w momencie kształtowania ostrza gwoździ. Gromadzona jest przez pracownika obsługującego linię do produkcji gwoździ w beczkach stalowych i składowana na polu odkładczym złomu. W okresach 3-6 m-cy transportem własnym lub odbiorcy przekazywana jest do skupu surowców wtórnych.

Okres upłynniania powstałych w Firmie odpadów jest uzależniony od wielkości produkcji w danym okresie produkcyjnym.

Pomimo, iż wytwarzane odpady nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko jednak poprzez doskonalenie technologii produkcji, planowane remonty i konserwacje maszyn staramy się ograniczać ilość odpadów, a powstałe segregować i izolować od otoczenia i wyrobów gotowych. Wprowadzony i  stosowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001 poprzez Procedury i Instrukcje reguluje gospodarkę materiałową i gospodarkę odpadami.

Masz pytania?
Chętnie rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości.