RODO

P.P.H.U MARLESZ Sp z o.o

ul. Łosińska 6

41-260 Sławków

Filia: 41-303 Dąbrowa Górnicza

ul. Budowlanych 5

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Informujemy, że P.P.H.U MARLESZ Sp zoo
z siedzibą w 41-260 Sławków, ul. Łosińska 6 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1.W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Dodatkowo przekazane przez Państwa dane są lub mogą być przetwarzane w celu wysyłania komunikacji marketingowej, informacji handlowych dotyczących Administratora, w tym pozostawania w zwyczajowym kontakcie (tj. kartki świąteczne, oferty produktowe, rozmowy telefoniczne, oferty współpracy, informacje o świadczonych usług, produktach, nowościach asortymentowych itp.) ? podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (pod warunkiem wyrażenia takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą) lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

Planowany okres przechowywania danych osobowych Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe- Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody (bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji), firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

.

.

.

PROCEDURA OBSŁUGI ŻĄDAŃ PODMIOTÓW DANYCH
w

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe MARLESZ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sławków (41-260) przy ul. Łosińska 6.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Motyw 59 RODO

?Należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym mechanizmy żądania  i gdy ma to zastosowanie bezpłatnego uzyskiwania  w szczególności dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz możliwości wykonywania prawa do sprzeciwu. Administrator powinien zapewnić możliwość wnoszenia odnośnych żądań także drogą elektroniczną, w szczególności gdy dane osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną. Administrator powinien być zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania  podać tego przyczyny.

Procedura obsługi żądań podmiotów danych
Data wdrożenia dokumentu 13.10.2020r.
Administrator
Podpis

Procedura obsługi żądań podmiotów danych
Zgodnie z Motywem 59 RODO należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy rozporządzenia RODO.
Administrator zapewnia możliwość wykonania praw podmiotu, które wskazane są w artykułach od 15 do 22 RODO, tj.
Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do sprzeciwu
Należy realizować prawa osób fizycznych terminowo oraz należy je dokumentować.
Administrator wskazuje formy możliwości kontaktu w sprawie zgłaszania żądań a także wniosków o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Adres e-mail: mgblasiak@wp.pl
Telefonicznie: 691 215 006, 666 305 891
Osobiście tj.
Sławków (41-260) przy ul. Łosińska 6
Listownie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.
W ramach zgłoszonych żądań i odpowiedzi Kierownictwo (bądź inny wyznaczony pracownik) będzie odnotowywać m.in. wpływ żądania (kto, kiedy i jakiej treści i w jaki sposób) i udzielenia odpowiedzi na żądanie (kto, kiedy i jakiej treści, w jaki sposób) a także sposób spełnienia obowiązku (np. usunięcie danych) wskazując przy tym termin realizacji prawa podmiotu. Rejestr realizacji praw stanowi załącznik nr 16 do procedury.
Każdy pracownik do którego mogłoby trafić żądanie w ramach prawa podmiotu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Kierownictwo (lub upoważnionego pracownika) i przekazania mu treści żądania. Kierownictwo (lub upoważniony pracownik) ocenia komunikat pod kątem zgodności z przepisami RODO i kieruje żądanie do odpowiedniej osoby celem obsługi żądania.
Administrator lub Kierownictwo ostatecznie decyduje o tym czy pozytywnie zrealizować żądanie (np. usunięcia danych).
Wzory wniosków realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz wzory odpowiedzi na wnioski stanowią odpowiednio załączniki 1-15 do procedury.
Osoba technicznie realizująca wniosek odpowiada wyłącznie za techniczny aspekt realizacji praw (działa na polecenie Administratora lub Kierownictwa);
Administrator lub Kierownictwo:
kieruje żądanie do właściciela procesu w celu podjęcia decyzji co do sposobu realizacji żądania;
kieruje żądanie do osoby wykonującej technicznie żądanie;
prowadzi korespondencję z osobą żądającą;
wypełnia ewidencję praw podmiotów.
Schemat postępowania:
po otrzymaniu żądania Administrator lub upoważniony pracownik (przy współpracy z właścicielem procesu):
rejestruje żądanie w ewidencji praw podmiotów,
weryfikuje rodzaj żądania i w razie wątpliwości prosi osobę, żądającą o podanie dodatkowych informacji umożliwiających sprecyzowanie żądania,
ustala w ramach jakiej kategorii podmiotów (np. kandydaci do pracy, pracownicy, byli pracownicy, klienci, rodzina klienta) należy identyfikować zgłaszającego,
ustala w ramach których procesów przetwarzania danych (wskazanych w rejestrze czynności) dane zgłaszającego (tej kategorii podmiotów) mogą być przetwarzane (może to być jeden lub więcej procesów przetwarzania danych),
ustala jaki zakres danych jest istotny z punktu widzenia identyfikacji danych osoby zgłaszającej żądanie (odszukania tych danych i przypisania do wyodrębnionej osoby) oraz weryfikacji tożsamości osoby żądającej,
sprawdza, czy żądanie jest możliwe do zrealizowania oraz czy nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość realizacji żądania, ewentualnie przesłanki pobrania opłaty,
weryfikuje czas oraz środki potrzebne na realizację żądania a także kto będzie odpowiedzialny za techniczną obsługę żądania oraz podjęcia decyzji o sposobie realizacji żądania,
jeżeli żądanie jest zasadne przekazuje odpowiedź podmiotowi, który wniósł żądanie, wskazując sposób realizacji żądania, w terminie wskazanym powyżej,
odnotowuje sposób realizacji żądania ewidencji praw podmiotów.
Odpowiadając na żądanie należy uwzględnić sposób zgłoszenia żądania. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną (art. 15 ust. 3 RODO).
W przypadku powierzenia danych przez ADO procesor powinien wspomóc ADO
w realizacji praw podmiotu. Służyć temu ma weryfikacja procesora zgodnie z 28 RODO.
Termin realizacji praw podmiotu jest zróżnicowany w zależności od kategorii obowiązków wobec niego. Administrator bez zbędnej zwłoki  a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania ? udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 1522 RODO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie  najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania  informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Odmawiając podjęcia działań objętych treścią żądania, należy wskazać przyczyny takiego rozstrzygnięcia oraz poinformować o możliwości wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej
z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Załączniki:
Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania;
Wniosek o prawo dostępu do danych osobowych;
Odpowiedź na prawo dostępu;
Wniosek o żądanie sprostowania/uzupełnienia danych osobowych;
Odpowiedź na żądanie sprostowania/uzupełniania danych osobowych;
Wniosek o żądanie usunięcia danych osobowych;
Odpowiedź na żądanie usunięcia danych osobowych;
Wniosek o sprzeciw wobec przetwarzania danych;
Odpowiedź na sprzeciw;
Wniosek o żądanie przeniesienia danych osobowych;
Odpowiedź na żądanie przeniesienia danych osobowych;
Wniosek o żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Odpowiedź na żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Obsługa żądania podmiotu danych;
Rejestr realizacji żądań.

 

………………………………………… ………………………
(nazwa i adres Administratora) (miejscowość i data)
……………………………
(numer sprawy)
……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres zamieszkania)
……………………………
(nr telefonu/ e-mail)

Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania.

Niniejszym informuje, że odpowiedź dotycząca Pani/Pana żądania tj… z dnia . Zostanie przedstawiona do dnia Przyczyną opóźnienia jest skomplikowany charakter żądania/liczba żądań.

 

……………………………
(podpis Administratora)

 

……………………………
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

(Adres wnioskodawcy)

(Pełna nazwa administratora danych)

(Adres siedziby administratora danych)

 

Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwracam się o potwierdzenie czy przetwarzane są moje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce proszę o:
potwierdzenie czy Administrator przetwarza moje dane osobowe;
dostarczenie kopii moich danych osobowych;
dostarczenie informacji dotyczących niżej wymienionych kwestii:
celu przetwarzania;
kategorii przetwarzanych danych osobowych;
odbiorców lub kategorii odbiorców moich danych osobowych;
przewidywanego okresu retencji moich danych osobowych, albo, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów stosowanych do określenia tego okresu;
mojego prawa do sprostowania lub usunięcia, do ograniczenia przetwarzania lub do sprzeciwienia się przetwarzaniu oraz do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
informacji dotyczących źródła pozyskania danych osobowych (jeżeli nie zostały one uzyskane ode mnie);
zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji mającego skutki prawne dla mnie, a także zastosowanej logiki i konsekwencji przetwarzania danych;
w przypadku jeżeli moje dane osobowe przekazywane są zagranicę, odpowiednich środków bezpieczeństwa dotyczących przekazywania;

Proszę o uzyskanie kopii moich danych osobowych podlegających przetwarzaniu:
w wersji elektronicznej i przesłanie na adres e-mail:
odbiór osobisty w siedzibie Administratora.
Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

Stosownie do RODO jest to wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych. W celu realizacji Państwa wniosku prosimy wskazać dokument potwierdzający tożsamość.
Aby pomóc nam w szybkiej i skutecznej realizacji Państwa wniosku, prosimy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących wnioskowanych informacji. Jeżeli to możliwe, prosimy ograniczyć swój wniosek do określonej polityki, usługi, działu, zespołu, osoby lub incydentu. Prosimy określić ramy czasowe, daty, nazwy lub rodzaje dokumentów, numery polis lub inne informacje, które umożliwią nam zlokalizować Państwa dane. Na przykład: w przypadku korespondencji elektronicznej prosimy podać nazwiska/nazwy nadawców i odbiorców oraz przybliżone daty.

 

 

…………………………………………………………………
(nazwa i adres Administratora) (miejscowość i data)
…………………………..
(numer sprawy)
……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres zamieszkania)
……………………………
(nr telefonu/ e-mail)

 

Odpowiedź na prawo dostępu

W odpowiedzi na żądanie złożone w dniu , przez , Administrator danych osobowych, po zidentyfikowaniu osoby żądającej oraz po rozpatrzeniu zasadności żądania, uznaje złożone żądanie za:
? bezzasadne, ponieważ osobą wnioskującą, jest osoba, której dane osobowe nie dotyczą;
bezzasadne, ponieważ jej dane osobowe nie są przetwarzane;
zasadne i podaje następujące informacje:

Cel przetwarzania:
Kategorie danych osobowych:
Przybliżony czas, przez który dane będą przechowywane lub kryterium ustalenia okresu:
Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania danych osobowych:
Prawo żądania usunięcia danych osobowych:
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych:
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą:
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ( w tym, profilowanie) oraz istotne informacje o zasadach podejmowania tego typu decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych skutkach takiego przetwarzania:
Odbiorcy/kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione:
Kopia danych dołączona do odpowiedzi / nie dotyczy.

 

data i podpis Administratora

……………………………
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

(Adres wnioskodawcy)

(Pełna nazwa administratora danych)

(Adres siedziby administratora danych)

 

 

Żądanie sprostowania/uzupełnienia danych osobowych

 

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych żądam sprostowania moich danych osobowych poprzez:
poprawienie nieprawidłowych danych;
uzupełnienie niekompletnych danych;
Poniżej przedstawiam dane, które mają zostać sprostowane (poprawione i/lub uzupełnione)

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)
………………………………………… ………………………
(nazwa i adres Administratora) (miejscowość i data)
……………………………
(numer sprawy)
……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres zamieszkania)
……………………………
(nr telefonu/ e-mail)

Odpowiedź na żądanie sprostowania/uzupełniania danych osobowych

W odpowiedzi na żądanie złożone dnia, dotyczące sprostowania danych osobowych Administrator po zidentyfikowaniu osoby żądającej oraz po rozpatrzeniu zasadności żądania uznaje złożone żądanie :
za zasadne i uzupełnia dane osobowe poprzez:
za zasadne i poprawia dane osobowe poprzez
za zasadne, ale tylko w części, dlatego też uzupełnia dane i/lub poprawia, tj:za bezzasadne, ponieważ nie wystąpiła potrzeba ich uzupełnienia – posiadane przez Administratora dane osobowe, są ograniczone w zakresie niezbędnym do celów, w których są przetwarzane ? art.5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, zgodnie z zasadą minimalizacji danych;
bezzasadne, ponieważ nie wystąpiła potrzeba ich poprawienia (dane są prawidłowe)

…………………………….
(podpis Administratora)

 

……………………………
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

(Adres wnioskodawcy)

(Pełna nazwa administratora danych)

(Adres siedziby administratora danych)

Żądanie usunięcia danych osobowych

 

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych żądam usunięcia moich danych osobowych poprzez:
całkowite usuniecie danych;
częściowe usuniecie danych;
Poniżej przedstawiam dane, które mają zostać usunięte:

Żądanie usunięcia spowodowane jest:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
wycofuję zgodę z dnia., na której opiera się przetwarzanie i nie występuje już inna przesłanka prawna przetwarzania;
wniesiono sprzeciw dnia
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie krajowym;
dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………
(nazwa i adres Administratora) (miejscowość i data)

………………………………
(numer sprawy)
……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres zamieszkania)
Odpowiedź na żądanie usunięcia danych osobowych
(prawo do bycia zapomnianym)

W odpowiedzi na żądanie złożone dnia, dotyczące usunięcia danych osobowych, Administrator po zidentyfikowaniu osoby żądającej oraz po rozpatrzeniu zasadności żądania uznaje złożone żądanie :
za zasadne i usunie dane osobowe w całości, które przetwarzał;
za zasadne, ale tylko w części, dlatego też usunie część danych osobowych, tj: w pozostałym zakresie są niezbędne do realizacji celu tj.:
(art.5 ust. 1 lit. b RODO – ograniczenie celu przetwarzania);
za bezzasadne, ponieważ dane osobowe, są niezbędne Administratorowi do realizacji celu tj.:
w którym zostały zebrane lub są w inny sposób przetwarzane.
za bezzasadne, ponieważ dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego bądź do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( art. 17 ust. 3 lit. b RODO);
za bezzasadne, ponieważ dane osobowe są niezbędne Administratorowi do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust 3 lit. e RODO).

……………………………
(podpis Administratora)
……………………………
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

(Adres wnioskodawcy)

 

(Pełna nazwa administratora danych)

(Adres siedziby administratora danych)

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

 

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wnoszę sprzeciw wobec dalszego przetwarzania moich danych osobowych ponieważ:
przetwarzanie moich danych osobowych wynika z potrzeb marketingu bezpośredniego ( w tym profilowania), w związku z czym mam prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny uzasadniającej;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ( w tym profilowania) przez administratora oraz zaistniała szczególna sytuacja związana z moją osobą tj.:
przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych realizowanych przez Administratora oraz zaistniała szczególna sytuacja związana z moją osobą, tj.:która umożliwia wniesienie sprzeciwu.

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

………………………………………… ………………………
(nazwa i adres Administratora) (miejscowość i data)
……………………………
(numer sprawy)
……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres zamieszkania)
……………………………
(nr telefonu/ e-mail)

Odpowiedź na sprzeciw

W odpowiedzi na żądanie sprzeciwu złożone w dniu , przez , Administrator danych osobowych, po zidentyfikowaniu osoby żądającej oraz po rozpatrzeniu zasadności żądania sprzeciwu, uznaje złożone żądanie za:
bezzasadne, ponieważ po stronie Administratora istnieją podstawy do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
bezzasadne, ponieważ nie została wskazana szczególna sytuacja.
bezzasadne, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest inna przesłanka niż art. 6 ust. 1 lit. e lub f.
zasadne i Administrator zobowiązuje się nie przetwarzać wskazanych w sprzeciwie danych osobowych do celów statystycznych.
zasadne z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Wnioskodawcy.
zasadne, tym samym Administrator zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych wskazanych w sprzeciwie na potrzeby marketingu bezpośredniego ( w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy związane jest z takim marketingiem bezpośrednim.

data i podpis Administratora
……………………………
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

(Adres wnioskodawcy)

 

(Pełna nazwa administratora danych)

(Adres siedziby administratora danych)

 

 

Żądanie przeniesienia danych osobowych

 

Zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwracam się o przeniesienie moich danych osobowych, poprzez:
wydanie moich danych osobowych ( dostarczonych przeze mnie Administratorowi) w formacie powszechnie używanymi nadającym się do odczytu maszynowego (np. XML, JSON, CSV).
przesłanie moich danych osobowych innemu Administratorowi:

 

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

………………………………………… ………………………
(nazwa i adres Administratora) (miejscowość i data)
……………………………
(numer sprawy)
……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres zamieszkania)

Odpowiedź na żądanie przeniesienia danych osobowych

W odpowiedzi na żądanie przeniesienia danych osobowych złożone w dniu , przez , Administrator danych osobowych, po zidentyfikowaniu osoby żądającej oraz po rozpatrzeniu zasadności żądania, uznaje złożone żądanie za:
bezzasadne, ponieważ przeniesienie danych osobowych nie może wpłynąć niekorzystnie na prawa i wolności innych.
bezzasadne, ponieważ przesłanie ich jest technicznie niemożliwe.
bezzasadne, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest inna przesłanka niż zgoda lub umowa, oraz nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
zasadne i Administrator przesyła dane osobowe na wskazany adres w żądaniu innemu Administratorowi.
zasadne i wydaje dane osobowe w powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego tj.:
Wydanie danych osobowych nastąpi w siedzibie Administratora danych osobowych w terminie, w godzinach/ nie dotyczy.

 

 

 

data i podpis Administratora
……………………………
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

(Adres wnioskodawcy)

(Pełna nazwa administratora danych)

(Adres siedziby administratora danych)

 

 

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwracam się o ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych, ponieważ:
moje dane osobowe są nieprawidłowe;
moje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale równocześnie sprzeciwiam się ich usunięciu;
Administrator nie potrzebuje już moich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
wniosłam/-em sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie obowiązuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu).
Dane osobowe, w odniesieniu do których żądam ograniczenia przetwarzania to:

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………… ………………………
(nazwa i adres Administratora) (miejscowość i data)
……………………………
(numer sprawy)
……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres zamieszkania)
……………………………
(nr telefonu/ e-mail)

Odpowiedź na żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W odpowiedzi na żądanie złożone dnia, dotyczące ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator po zidentyfikowaniu osoby żądającej oraz po rozpatrzeniu zasadności żądania uznaje złożone żądanie :
za zasadne ze względu na nieprawidłowość wszystkich danych osobowych i tym samym Administrator ogranicza ich przetwarzanie do czasu sprostowania danych poprzez:
czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania;
uniemożliwienie osobom upoważnionym do przetwarzania danych dostępu do tych danych;
czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej.
za zasadne ze względu na nieprawidłowość części danych osobowych tj.: i tym samym Administrator ogranicza ich przetwarzanie do czasu sprostowania danych poprzez:
czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania;
uniemożliwienie osobom upoważnionym do przetwarzania danych dostępu do tych danych;
czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej.
za bezzasadne, ponieważ nie ma żadnej podstawy do wniesienia żądania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

……………………………
(podpis Administratora)

 

……………………………
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

(Adres wnioskodawcy)

(Pełna nazwa administratora danych)

(Adres siedziby administratora danych)

 

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych odwołuję wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

Obsługa żądania podmiotu danych

I. Żądanie.
1. Data zgłoszenia żądania:

2. Forma zgłoszenia żądania (kanał komunikacji):

3. Zgłaszający żądanie:

4. Treść żądania:

II. Obsługa żądania.
1. Pracownik obsługujący żądanie:

2. Czy dane zgłaszającego żądanie są przetwarzane przez administratora danych:

3. Czy dane zgłaszającego żądanie zostały powierzone (komu, kiedy):

4. Podjęte czynności:
a) Czynność I
Osoba podejmująca czynność:

Opis czynności:

Data dokonania czynności:

b) Czynność II
Osoba podejmująca czynność:

Opis czynności:

Data dokonania czynności:

III. Data zamknięcia zgłoszenia

 

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE REKRUTACJI
w
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MARLESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Podania przyjmowane będą w formie elektronicznej na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail biuro@marlesz.pl lub sprzedaż@marlesz.pl lub w formie papierowej złożonej w Siedzibie firmy.
W momencie otrzymania CV zarówno w wersji elektronicznej czy papierowej jest ono przesyłane do osoby zgłaszającej potrzebę rekrutacyjną. Osoba ta odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych i odpowiednie zniszczenie wersji papierowej bądź elektronicznej otrzymanych dokumentów.
Złożone podania zachowują ważność 12 miesięcy, są niszczone na początku każdego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostało złożone CV.
Rekrutacja na stanowisko produkcyjne ? prowadzona jest przez Dyrektora Oddziału ds. Produkcji. Rekrutacja pozostałych pracowników prowadzona jest przez Kadry oraz Zarząd.
Pracownicy zajmujący się rekrutacją, będą weryfikować podania pod względem zgodności z kryteriami przyjęć i przedkładać Zarządowi do akceptacji.
Podania kandydatów do pracy, które:
nie spełniają wymagań
utraciły ważność
będą niszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o dodanie do treści składanego CV klauzulę zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji?.
W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prosimy o dodanie do treści składanego CV klauzulę zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji?.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Handlowo?Usługowe MARLESZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławkowie (41-260) przy ul. Łosińska 6 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator-Pracodawca będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być jedynie podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy, liczonych w latach kalendarzowych.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Masz pytania?
Chętnie rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości.