RODO

P.P.H.U MARLESZ Sp z o.o

ul. Łosińska 6

41-260 Sławków

Filia: 41-303 Dąbrowa Górnicza

ul. Budowlanych 5

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Informujemy, że P.P.H.U MARLESZ Sp zoo
z siedzibą w 41-260 Sławków, ul. Łosińska 6 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1.W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Dodatkowo przekazane przez Państwa dane są lub mogą być przetwarzane w celu wysyłania komunikacji marketingowej, informacji handlowych dotyczących Administratora, w tym pozostawania w zwyczajowym kontakcie (tj. kartki świąteczne, oferty produktowe, rozmowy telefoniczne, oferty współpracy, informacje o świadczonych usług, produktach, nowościach asortymentowych itp.) ? podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (pod warunkiem wyrażenia takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą) lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

Planowany okres przechowywania danych osobowych Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe- Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody (bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji), firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

.

.

.

Procedura obsługi żądań podmiotów danych

 1. Zgodnie z Motywem 59 RODO należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy rozporządzenia RODO.

 2. Administrator zapewnia możliwość wykonania praw podmiotu, które wskazane są w artykułach od 15 do 22 RODO, tj.

  1. Prawo dostępu do danych osobowych

  2. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych

  3. Prawo do usunięcia danych (?prawo do bycia zapomnianym?)

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  5. Prawo do przenoszenia danych

  6. Prawo do sprzeciwu

 3. Należy realizować prawa osób fizycznych terminowo oraz należy je dokumentować.

 4. Administrator wskazuje formy możliwości kontaktu w sprawie zgłaszania żądań a także wniosków o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

  1. Adres e-mail: sprzedaz@marlesz.pl

  2. Osobiście w siedzibie administratora tj. 

   PPHU Marlesz Sp. z o.o.

   ul. Budowlanych 5

   41-303 Dąbrowa Górnicza.

  3. Listownie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.

   Poniżej zamieszczamy załączniki do pobrania:

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Żądanie usunięcia danych osobowych

Żądanie sprostowania uzupełnienia danych RODO

Żądanie sprzeciwu przetwarzania danych

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE REKRUTACJI
w
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MARLESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Podania przyjmowane będą w formie elektronicznej na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail biuro@marlesz.pl lub sprzedaż@marlesz.pl lub w formie papierowej złożonej w Siedzibie firmy.
W momencie otrzymania CV zarówno w wersji elektronicznej czy papierowej jest ono przesyłane do osoby zgłaszającej potrzebę rekrutacyjną. Osoba ta odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych i odpowiednie zniszczenie wersji papierowej bądź elektronicznej otrzymanych dokumentów.
Złożone podania zachowują ważność 12 miesięcy, są niszczone na początku każdego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostało złożone CV.
Rekrutacja na stanowisko produkcyjne ? prowadzona jest przez Dyrektora Oddziału ds. Produkcji. Rekrutacja pozostałych pracowników prowadzona jest przez Kadry oraz Zarząd.
Pracownicy zajmujący się rekrutacją, będą weryfikować podania pod względem zgodności z kryteriami przyjęć i przedkładać Zarządowi do akceptacji.
Podania kandydatów do pracy, które:
nie spełniają wymagań
utraciły ważność
będą niszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o dodanie do treści składanego CV klauzulę zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji?.
W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prosimy o dodanie do treści składanego CV klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji?.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Handlowo?Usługowe MARLESZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławkowie (41-260) przy ul. Łosińska 6 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator-Pracodawca będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być jedynie podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy, liczonych w latach kalendarzowych.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Masz pytania?
Chętnie rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości.